27 listopada br. Andrzej Panasiuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, uczestniczył w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej do spraw Transportu, Telekomunikacji i Energii, które odbyło się w Brukseli. Posiedzenie poświęcone było w całości zagadnieniom łączności elektronicznej.Obradom przewodniczył Luc Chatel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Finansów i Zatrudnienia Republiki Francuskiej, sprawującej od początku lipca do końca grudnia 2008 r. Prezydencję w Radzie UE. Ze strony Komisji Europejskiej w posiedzeniu wzięła udział Pani Viviane Reding, Komisarz UE ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów.

Zgodnie z przyjętą agendą w trakcie posiedzenia Rady omawiane były następujące zagadnienia:

  • osiągnięcie porozumienia politycznego w sprawie trzech wniosków legislacyjnych Komisji Europejskiej:
    • Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połączeń i 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej
    • Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników oraz dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów
    • Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Rynku Łączności Elektronicznej
  • prezentacja Komisji i wymiana poglądów nt. Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie drugiego przeglądu okresowego zakresu usługi powszechnej w sieciach i usługach łączności elektronicznej, zgodnie z art. 15 dyrektywy 2002/22/WE.
  • przyjęcie konkluzji odnoszących się do Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości sieci i internetu .
  • wymiana poglądów w zakresie ogólnego podejścia ws. Komunikatu Komisji Europejskiej dotyczącego wyników przeglądu funkcjonowania rozporządzenia (WE) nr 717/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz zmieniającego dyrektywę 2002/21/WE.

Najważniejszym wydarzeniem posiedzenia była debata odnośnie trzech ww. wniosków legislacyjnych Komisji Europejskiej, opublikowanych w związku z przeglądem unijnych ram regulacyjnych dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej.

Oficjalne źródło: Ministerstwo Infrastruktury.