Trybunał orzekł o słuszności wniesionych przez sędziów apelacji i  anulował decyzje Krajowej Rady Sądownictwa, która odrzucała zarzuty nie powołanych ponownie sędziów od decyzji ograniczających ich kadencję oraz  nakazał  ponowne powołanie skarżących na dotychczasowe stanowiska w terminie 60 dni, zgodnie z art. 30 Zasad Ponownego Powołania.
Decyzja Trybunału Konstytucyjnego zaskoczyła wszystkich. Nawet Prezes Trybunału Konstytucyjnego w wywiadzie z 8 lipca 2012 r. udzielonym serbskiemu dziennikowi „Politika” przewidywał, że rozstrzygnięcie w tej sprawie  nastąpi najprawdopodobniej dopiero w pierwszych dniach sierpnia. Najważniejsze z tego wszystkiego jest jednak to, że decyzja Trybunału Konstytucyjnego oparta jest na prawie krajowym i europejskich standardach.
Decyzja Trybunału Konstytucyjnego jest po myśli Stowarzyszenia Serbskich Sędziów i Stowarzyszenia Serbskich Prokuratorów i w zgodzie z opiniami europejskich ekspertów prawa. Za takim rozstrzygnięciem optowały zdecydowanie CCJE, oba międzynarodowe stowarzyszenia – MEDEL i IAJ oraz niezależni eksperci – sędziowie z Francji i Niemiec, którzy sporządzili obszerną analizę stanu rzeczy po wizycie w Serbii.
Niestety decyzja Trybunału Konstytucyjnego dotyczy tylko tych sędziów i prokuratorów, którzy zaskarżyli decyzję Krajowej Rady Sądownictwa o nie powołaniu ich ponownie na stanowisko sędziego lub prokuratora, czyli tych, którymdoręczono pisemne decyzje Krajowej Rady Sądownictwa wraz z uzasadnieniem. Około 300 sędziów (w tym Prezes Stowarzyszenia Sędziów w Serbii – Dragana Boljevic), nie otrzymało jeszcze decyzji o nie nominowaniu na piśmie, a dopiero od jej otrzymania mają oni 30 dniowy termin na jej zaskarżenie. Do chwili obecnej Trybunał Konstytucyjny otrzymał 487 skarg (363 sędziów i 124 prokuratorów). Dla 150 sędziów 30 dniowy termin do zaskarżenia decyzji wciąż biegnie.
Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" zawsze popierało serbskich sedziów w ich walce o niezależność i niezawisłość. W ramach wspólnej akcji MEDEL w ostatnich dniach "Iustitia"  przekazała szczegółowe materiały dotyczace sytuacji serbskich sedziów Ministrowi Sprawiedliwości i Ministrowi Spraw Zagranicznych, jak też polskim europarlametarzystom i delegatom do Rady Europy. Nacisk międzynarodowy może przyczynić się do tego, że również w Serbii standardy demokratycznego państwa prawa będa przestrzegane. 

Źródło: SSP "Iustitia"