Promocja polskiej gospodarki ma być realizowana głównie przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu – to główne założenie ustawy z 7 lipca o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz.U. z 2017 r. poz. 1491). Nowy akt prawny wymienia przykładowe działania, które będą realizowane przez Agencję w tym celu. Znalazła się wśród nich m.in. promocja eksportu polskich przedsiębiorców, promocja polskich branż, wspieranie polskich inwestycji zarówno w kraju, jak i za granicą oraz działalność informacyjna i wydawnicza.

Przedsiębiorcy będą mogli zwracać się do Agencji o udzielenie im pomocy finansowej, związanej z realizacją programów w zakresie polityki spójności, finansowanych ze środków unijnych. Agencja będzie również oferować pomoc finansową w oparciu o środki z programów finansowanych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Promocja polskiego eksportu ma się także odbywać przez pomoc finansową udzielaną przez Agencję jako pomoc de minimis.

Agencja będzie mogła tworzyć zagraniczne biura handlowe, w różnych formach prawnych, zależnie od istniejących w danym państwie uwarunkowań prawnych. Biura te docelowo przejmą zadania realizowane obecnie przez wydziały promocji handlu i inwestycji ambasad i konsulatów Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa określa tryb likwidacji tych wydziałów, wyznaczając jednocześnie 36-miesięczny termin, w którym ta likwidacja nastąpi.

Agencja będzie mogła wykonywać zadania z zakresu administracji rządowej, powierzane jej przez ministra właściwego do spraw gospodarki lub przez inny podmiot sektora finansów publicznych. Dzięki temu uprawnieniu Agencja będzie uczestniczyć m.in. w realizacji programów rządowych.

Działalność Agencji ma być finansowana z dotacji podmiotowej z budżetu państwa, jak i z dotacji celowych. Agencja będzie mogła realizować swoje zadania również z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, jak i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Nowa regulacja będzie obowiązywać od 18 sierpnia 2017 r.