Głównym celem budowy usługi e-zamówienia publiczne jest przygotowanie rozwiązania pozwalającego wszystkim jednostkom Policji w całym kraju na szybszą i skuteczniejszą realizację zamówień publicznych. Udostępniona aplikacja usprawni opracowywanie i elektroniczne przekazywanie dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia wszystkich trybów postępowań przewidzianych w Prawie zamówień publicznych.
Osobom, które chciałyby skorzystać z usługi, zostaną udostępnione formularze umożliwiające elektroniczną wymianę informacji z jednostkami Policji prowadzącymi postępowania przetargowe. System będzie również zapewniał obsługę spraw skierowanych do Policji tradycyjnymi metodami (w postaci dokumentów papierowych), możliwość przygotowania pism do zainteresowanych oraz mechanizmy rozliczania pracy jednostek realizujących postępowania. Rozwiązanie to pozwoli na standaryzację dokumentacji przygotowywanej w ramach postępowań, skrócenie czasu udostępniania i wymiany informacji, a także zmniejszenie kosztów Policji i wykonawców związanych z papierową oraz pocztową obsługą zamówień publicznych.
Do obsługi procesu e-zamówienia publiczne wykorzystywany będzie moduł e-Kancelaria oraz Centralne Repozytorium Dokumentów. Przygotowane dokumenty będą powszechnie dostępne w Internecie, dzięki ich publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, a w razie potrzeby, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED). System musi mieć możliwość zapisywania informacji co najmniej o następujących zdarzeniach: otwarcie dokumentu i zamknięcie; modyfikacja; drukowanie; komentowanie; możliwość natychmiastowego unieważnienia polisy, co skutkuje zablokowaniem dostępu do dokumentu; możliwość usuwania polis z dokumentów; dynamiczne dodawanie znaków wodnych, takich jak tekst personalizowany, nazwa użytkownika, data i czas otwarcia dokumentu.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.cpi.mswia.gov.pl, stan z dnia 27 października 2011 r.