Zdaniem Sądu, oświadczenie podatnika wyrażające zgodę na zaproponowaną przez naczelnika urzędu skarbowego wartość nieruchomości będącej przedmiotem spadku, złożone w związku z wezwaniem na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn (u.p.s.d.) nie powoduje innych skutków prawnych poza tym, że oświadczenie to może doprowadzić do wyceny przedmiotu dziedziczenia z zastosowaniem opinii biegłego. Z tego względu oświadczenie to należy traktować tak, jak każde inne oświadczenie podatnika składane w toku postępowania podatkowego. Od skutków złożenia tego oświadczenia podatnik może uchylić się na każdym etapie postępowania podatkowego. Przyjęcie, że złożenie oświadczenia przez podatnika w przedmiocie podwyższenia wartości nabytych rzeczy na podstawie art. 8 ust. 4 u.p.s.d. jest wiążące dla podatnika w toku całego przyszłego postępowania podatkowego byłoby sprzeczne z wyrażoną w art. 122 Ordynacji podatkowej zasadą prawdy materialnej, która ma pełne zastosowanie także przy wymiarze podatku od spadków i darowizn. WSA uznał, że w przypadku, gdy podatnik w toku postępowania w sposób jednoznaczny uchyli się od skutków oświadczenia złożonego na podstawie art. 8 ust. 4 u.p.s.d. wskazując, że pierwotna wartość przedmiotu darowizny lub dziedziczenia określona w zeznaniu podatkowym jest prawidłowa organ obowiązany jest uznać, że tym samym podatnik odmawia podwyższenia wartości rynkowej przedmiotu darowizny lub dziedziczenia. W takiej sytuacji organ podatkowy ma obowiązek zgodnie z treścią art. 8 ust. 4 u.p.s.d. określić tę wartość z zastosowaniem opinii biegłego.
(III SA/Wa 585/10, LEX nr 612413)

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.nsa.gov.pl, stan z dnia 26 listopada 2010 r.