- Zgodnie z art. 5 projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców proponuje się zmianę w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, polegającą nadodaniu rozdziału 8a „Przekazywanie i przyjmowanie na przechowanie dokumentów elektronicznych (Depozyt elektroniczny)”. Obecnie konstrukcja depozytu polega na tym , iż notariusz, w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością, ma prawo przyjąć na przechowanie papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu. Z przyjęcia depozytu notariusz spisuje protokół, w którym wymienia datę przyjęcia, ustala tożsamość osoby składającej, datę mającego nastąpić wydania oraz imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby odbierającej depozyt. Wydanie depozytu następuje za pokwitowaniem - mówi Marek Gruchalski z Kancelarii Nowakowski i Wspólnicy (KNW).

Zgodnie z intencją ustawodawcy, proponowana zmiana polegająca na dodaniu nowej konstrukcji prawnej depozytu elektronicznego ma na celu rozszerzenie rodzajów czynności notarialnych świadczonych przez notariusza o możliwość przyjmowania na przechowanie dokumentów elektronicznych. Chodzi tu o dokumenty w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj. stanowiące odrębną całość znaczeniową zbiory danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisanych na informatycznym nośniku danych. Potocznie rzecz ujmując, z dokumentem elektronicznym będziemy mieli do czynienia w przypadków dokumentów zapisanych w postaci elektronicznych plików tekstowych, zapisanych w danym edytorze tekstowym. Takie dokumenty będą przedmiotem przechowania przez notariusza pod warunkiem, iż będą opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dokumenty w tej postaci w celu ich złożenia do depozytu elektronicznego będą mogły być przekazywane na adres poczty elektronicznej notariusza. Osoba przekazująca dokumenty elektroniczne wskazuje komu i na jakich warunkach dokumenty te mogą być wydane. - Umożliwienie składania dokumentów elektronicznych do depozytu elektronicznego prowadzonego przez notariusza z pewnością będzie stanowił przede wszystkim udogodnienie dla podmiotów w obrocie gospodarczym, nie mówiąc o korzyściach płynących dla środowiska, wynikających z mniejszego zużycia papieru. Skuteczność nowelizacji zależy jednakże od stopnia intensywności upowszechniania się bezpiecznego podpisu elektronicznego, który stanowi przesłankę, której spełnienie warunkuje możliwość złożenia dokumentu do depozytu elektronicznego - mówi mec. Gruchalski.