Ustawa z 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw ma na celu zwiększenie efektywności postępowań dyscyplinarnych radców prawnych oraz adwokatów. Rzecznicy dyscyplinarni otrzymają nowe kompetencje, zmienią się także przepisy dotyczące zasad sporządzania i doręczania uzasadnień orzeczeń i postanowień kończących postępowanie dyscyplinarne.
Więcej: Prezydent podpisał zmiany dot. prawniczych dyscyplinarek>>>

Nowela wprowadza także nowe regulacje dotyczące ściągania kar pieniężnych nałożonych na pełnomocników - prawomocne orzeczenie w tej sprawie stanowi tytuł egzekucyjny w rozumieniu art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego i po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę sądu dyscyplinarnego, który wydał to orzeczenie, podlegać będzie wykonaniu w drodze egzekucji.

Monika Sewastianowicz