Uchwałę taką Zgromadzenie przyjęło w czwartek 25 kwietnia br. i zaapelowało do prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu o nieprzedstawianie kandydatów Zgromadzeniu oraz KRS do tego czasu.

To już kolejna taka uchwała. Wcześniej podobne uchwały przyjęły zgromadzenia sędziów m.in. w Białymstoku, Gdańsku, Gorzowie, Krakowie, Łodzi, Warszawie.

Czytaj: 
Gdańska apelacja nie będzie opiniować kandydatów na sędziów>>

Apelacje białostocka i łódzka też nie będą opiniować kandydatów na sędziów>>
Sędziowie z Krakowa też nie zaopiniują kandydatów>>
Gorzów: Nie będzie opiniowania kandydatów na sędziów>>
Warszawa: Największy okręg sądowy też nie zaopiniuje kandydatów na sędziów>>

Wrocławskie zgromadzenie postanowiło też nie przyjmować informacji rocznej o działalności sądów apelacji wrocławskiej w 2018 r.  - Jest to wyrazem braku akceptacji dla stałego pogarszania się warunków pracy tych sądów i wydłużania czasu trwania postępowań. Prowadzi to do realnego zagrożenia konstytucyjnego prawa obywateli do sądu (art. 45 Konstytucji RP) - stwierdzili autorzy uchwały. I stwierdzili, że podejmowanie pozorowanych działań reformatorskich, sprowadzających się do zmian personalnych i ograniczania niezależności władzy sądowniczej, nie zapewni sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. - Sytuacji nie poprawia także siłowe wdrażanie rozwiązań organizacyjnych, które zamiast ułatwiać pracę, bardziej ją utrudniają - czytamy w uchwale.

Czytaj: KRS wybierze sędziów i bez opinii sędziowskich zgromadzeń>>
 

Zgromadzenie krytycznie wypowiedziało się też o działaniach Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego zastępców oraz Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W tym ostatnim kontekście Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej przyjęło specjalną uchwałę, w której stwierdza, że z najwyższym zaniepokojeniem przyjmuje wyrok Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z 22 marca 2019 r., którym została ukarana dyscyplinarnie sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim Alina Czubieniak.
- Zgromadzenie ocenia ten wyrok, jako niedopuszczalną ingerencję w sferę orzeczniczą, chronioną przez niezawisłość sędziowską. To bardzo poważne zagrożenie dla fundamentów państwa prawa. Zgromadzenie solidaryzuje się z Panią Sędzią Aliną Czubieniak - czytamy w uchwale.