Odwrócona hipoteka będzie szczególną umową kredytu, pozwalającą bankom udostępniać środki finansowe, których spłata nastąpi dopiero po śmierci kredytobiorcy w zamian za ustanowione przez niego zabezpieczenie na nieruchomości, do której posiada on określone prawo (własności, współwłasności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo użytkowania wieczystego gruntu).

Istotą instytucji odwróconej hipoteki jest to, że bank, któremu kredytobiorca lub jego spadkobiercy, nie spłacą długów, przejmie na własność nieruchomość, na której ustanowiono zabezpieczenie. Co do zasady odpowiedzialność dłużnika będzie ograniczona do wartości ww. nieruchomości.

Ustawodawca przewidział jednak wyjątki. Chodzi tu o przypadki, gdy dłużnik - bez zgody banku - przeniesie na osoby trzecie własność lub prawo, stanowiące zabezpieczenie kredytu lub wartość nieruchomości z winy kredytobiorcy (lub jego spadkobierców) ulegnie zmniejszeniu. W takich sytuacjach dłużnicy będą odpowiadać całym swoim majątkiem.

Dodatkowo ustawa przyzna bankowi możliwość wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie kuratora oraz upoważnienie go do przeniesienia własności nieruchomości i rozliczenia odwróconego kredytu hipotecznego.