Od początku roku menadżerskie zarządzanie w sądach

W ramach reform związanych z organizacją i funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości odstąpiono od dotychczasowego modelu zarządzania w sądownictwie i położono nacisk na wykonywanie przez sędziów zadań orzeczniczych, czemu służy odciążenie ich od konieczności wykonywania obowiązków i zadań o charakterze administracyjnym.

Od 1 stycznia 2013 r. zadania te przejęli dyrektorzy sądów. Od tego dnia organami sądów są:

- w sądzie rejonowym - prezes sądu i dyrektor sądu. Z tym, że dyrektora sądu powołuje się w sądzie rejonowym, w którym jest co najmniej piętnaście stanowisk sędziowskich. Jeżeli przemawiają za tym szczególne względy, Minister Sprawiedliwości może powołać dyrektora sądu w sądzie rejonowym, w którym jest co najmniej dziesięć stanowisk sędziowskich. W sądach rejonowych, w których nie powołano dyrektora sądu, zadania dyrektora sądu będą wykonywać dyrektorzy przełożonych sądów okręgowych;

- w sądzie okręgowym - prezes sądu, kolegium sądu i dyrektor sądu,

- w sądzie apelacyjnym - prezes sądu, kolegium sądu i dyrektor sądu.

Dyrektor sądu posiada kompetencje w dziedzinie zarządzania i finansów oraz ponosi odpowiedzialność za zapewnienie i sprawne funkcjonowanie infrastruktury sądu oraz efektywne zarządzanie zasobami personelu pomocniczego, a więc odpowiedzialność za zapewnienie sędziom warunków umożliwiających sprawne wykonywanie przez nich pracy. Na prezesach sądów spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie, poprzez właściwe kierowanie pracą sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, jakości podstawowej działalności sądu - a więc przede wszystkim sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Odciążenie prezesów sądów od obowiązków administracyjnych umożliwi im skoncentrowanie się na kierowaniu podstawową działalnością sądu, a więc tzw. działalnością orzeczniczą i pracą z sędziami, a także pozostałą kadrą szeroko pojętego pionu orzeczniczego.

Opracowanie: Katarzyna Irytowska, RPE WKP

Źródło: www.ms.gov.pl, stan z dnia 2 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 2 stycznia 2013 r.