Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że decyzja w sprawie cofnięcia obywatelstwa wydana z poszanowaniem zasady proporcjonalności dopuszcza utratę obywatelstwa Unii, gdy dana osoba w konsekwencji nie posiada już obywatelstwa państwa członkowskiego pochodzenia. Trybunał uznał też kompetencje państw członkowskich do określania przesłanek nabycia i utraty obywatelstwa. Korzystanie z uprawnień powinno się odbywać z poszanowaniem prawa Unii. Cofnięcie nadanego obywatelstwa powinno być uzasadnione i proporcjonalne w stosunku do powagi popełnionego naruszenia, czasu, który upłynął pomiędzy wydaniem decyzji w sprawie nadania obywatelstwa a decyzją w sprawie jego cofnięcia oraz możliwości przywrócenia osobie zainteresowanej obywatelstwa państwa pochodzenia.
Brak przywrócenia obywatelstwa państwa członkowskiego pochodzenia nie zobowiązuje jednak do odstąpienia od cofnięcia nadania obywatelstwa nabytego na skutek podstępu. Sąd krajowy ocenia na podstawie wszystkich istotnych okoliczności oraz zgodnie z zasadą proporcjonalności czy w danej sytuacji przyznać odpowiedni termin na podjecie działań w celu przywrócenia obywatelstwa państwa członkowskiego pochodzenia.
Wyrok TS z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie C-135/08 Janko Rottmann przeciwko Freistaat Bayern.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line