Zdaniem NSA informacje, o jakie występował wnioskodawca, powinny być w posiadaniu MPWiK jako zamawiającego, chociażby w sporządzanych na bieżąco dokumentach, takich jak wpisy w dzienniku budowy, protokoły częściowego odbioru czy też faktury częściowe. Informacja dotyczy więc faktów, a nie - wbrew twierdzeniom skargi kasacyjnej - ocen i sposobu wykonywania umowy cywilnoprawnej - stwierdził NSA. Więcej>>>

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line