Rafał D. współpracownik fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju zwrócił się do dyrektora Ośrodka Ruchu Drogowego, Regionalnego Centrum Ruchu Drogowego w Olsztynie o udostępnienie informacji dotyczących efektywności zdawanych egzaminów na prawo jazdy. Na dwa spośród ośmiu pytań skierowanych do dyrektora ośrodka Rafał D. uzyskał odpowiedzi, reszta zagadnień została uznana za informację publiczną wymagającą przetworzenia.

Trudne pytania
A pytania dotyczyły lat 2007 - 2012 i egzaminu na kategorię B: Ile osób zatrudnia WORD na stanowisku egzaminatora z uprawnieniami do przeprowadzania egzaminów praktycznych ? Na jakiej podstawie zatrudnieni są wskazani egzaminatorzy (np. umowa o pracę, umowa zlecenie)? Ile osób przystąpiło do egzaminu praktycznego bez uwzględniania egzaminów poprawkowych? Ile osób egzaminowanych w tym okresie zdało egzamin w pierwszym podejściu? Ile poprawkowych egzaminów praktycznych przeprowadził WORD ? Ile razy zdawał egzamin praktyczny  przeciętny egzaminowany ? Jakie były nominalne dochody WORD z tytułu egzaminów praktycznych na kategorię B oraz z tytułu poprawkowych egzaminów praktycznych ? Ile wynosiło przeciętne wynagrodzenie brutto (miesięczne lub roczne) egzaminatora uprawnionego do przeprowadzania egzaminów ? Jeżeli nie są prowadzone takie statystyki, to jakie było przeciętne wynagrodzenie brutto egzaminatora bez względu na liczbę kategorii, na które ma uprawnienia do egzaminowania?

Ośrodek nie ma danych
Dyrektor ośrodka w kwietniu 2013 r. odmówił odpowiedzi na część tych pytań, gdyż wymagałyby one przetworzenia, a wnioskodawca nie wykazał, jakie znaczenie te informacje mogą mieć na lepsze funkcjonowanie państwa (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej). Jednak dyrektor poinformował, że na stanowisku egzaminatora zatrudnione są 22 osoby, które posiadają uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na kategorię B, w tym 19 egzaminatorów posiada szersze uprawnienia. Egzaminatorzy ci są zatrudnieni wyłącznie na podstawie umowy o pracę. Ale nie są prowadzone statystyki wyodrębniające egzaminy poprawkowe z ogółu zdawanych egzaminów, czy też statystyki z rozbiciem na kategorię B. Ośrodek nie posiada również informacji, ile razy zdawał przeciętny egzaminowany, informacji o nominalnych wpływach WORD z rozbiciem na kategorię B i na poprawkowe egzaminy praktyczne z kategorii B, a także statystyk dotyczących przeciętnych wynagrodzeń według kryterium zajmowanego stanowiska czy przeciętnych wynagrodzeń poszczególnych grup zawodowych zatrudnionych w WORD. Udzielenie informacji na pytania zawarte w pkt 3-8 wymaga od Ośrodka podjęcia wielu dodatkowych czynności polegających na sięgnięciu do dokumentacji źródłowej oraz zaangażowania dodatkowych pracowników w celu zestawienia danych. Zatem żądane informacje będą miały charakter informacji przetworzonych. 
Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu w Olsztynie, który poparł stanowisko dyrektora ośrodka.

WSA oddala skargę
Sąd oddalił skargę ponieważ Rafał D. domagał się udostępnienia mu informacji publicznej przetworzonej. Nie wykazał jednak  szczególnie istotnego interesu publicznego, który by uzasadniał udostępnienie żądanych informacji. Skarżący wskazał jedynie, że poprawianie statystyk zdawalności egzaminów na kategorię B leży we wspólnym interesie wszystkich obywateli dla którym w aktualnym stanie posiadanie prawa jazdy jest znaczącą wartością np. na rynku pracy. Dlatego zamierza dokonać analizy przyczyn niskiej zdawalności egzaminów praktycznych w Polsce i przedstawić propozycje zmian w zakresie funkcjonowania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. W ocenie WSA skarżący nie wyjaśnił jaką ma rzeczywistą możliwość wykorzystania uzyskanych informacji publicznych w celu usprawnienia funkcjonowania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, nie wykazał nawet że posiada jakiekolwiek uprawnienia czy wiedzę w tej materii, która uzasadniałaby stanowisko, że przygotowana przez niego analiza będzie posiadała jakąkolwiek wartość dla dalszego usprawniania czy to pracy wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, czy też dla ustawodawcy celem zmiany regulacji prawnych, które przyczyniłyby się do uzyskiwania lepszego wyniku na egzaminie praktycznym przez zdających egzamin kandydatów na prawo jazdy kategorii B. Zasadnie zatem dyrektor WORD odmówił skarżącemu udzielenia żądanej informacji publicznej przetworzonej. Sąd podkreślił, że udzielanie informacji publicznej przetworzonej podmiotom, które nie zapewniają, iż zostanie ona wykorzystana w celu usprawnienia funkcjonowania organów państwa przemawia za przyjęciem, że po ich stronie nie występuje szczególnie istotny interes publiczny.

NSA: nie ma interesu publicznego
Skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego złożył Rafał D. Zawarł w niej zarzut naruszenia art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż spełnił przesłanki wskazane przez ten przepis i udokumentował interes publiczny.
Innego zdania był NSA, który skargę oddalił.
- Skarżący, który żąda udostępnienia informacji publicznej przetworzonej miał na względzie interes własny a nie publiczny - podkreśliła  sędzia Ewa Kwiecińska. - Nie wykazał bowiem, że po uzyskaniu danych może mieć wpływ na usprawnienie egzaminów na prawo jazdy.
Sąd przyznał, ze fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju działa na arenie publicznej i ma liczne osiągnięcia, ale samo powoływanie się na współpracę z tą fundacją nie wystarcza do udowodnienia interesu publicznego - dodał sąd.

Sygnatura akt I OSK 2698/13, wyrok NSA z 21 maja 2014 r.