Uchwałą sejmiku województwa śląskiego podjętą 1 lipca 2013 roku wyrażono zgodę na przekształcenie Szpitala Chorób Płuc w S. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze stuprocentowym udziałem województwa śląskiego. Odbyło się to w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Jej wykonanie powierzono zarządowi województwa śląskiego, a uchwała weszłaby w życie z dniem podjęcia.

Nieważność uchwały
Na tę informację wojewoda śląski powiadomił Sejmik Województwa Śląskiego o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności tej uchwały. A następnie stwierdził nieważność uchwały. Wojewoda wskazał, że zgodnie z art. 75 ustawy o działalności leczniczej organem dokonującym przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową jest organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Zdaniem wojewody ustawodawca dokonując regulacji procesu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wprost wskazał, który organ jednostki samorządu terytorialnego jest właściwy w całym procesie. Tym samym nie przewidział udziału organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w tych działaniach. Co więcej - podejmując uchwałę Sejmik wkroczył w kompetencje organu wykonawczego, czyli zarządu Województwa Śląskiego, co stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady podziału organów gminy na stanowiące i wykonawcze.

WSA przyznaje rację sejmikowi
Spór został zaskarżony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który uwzględnił skargę zarządu województwa. Zdaniem sądu I instancji ustawa o działalności leczniczej nie zawiera przepisu wyłączającego w tym przypadku zastosowanie art. 18 pkt 19 lit. e oraz f ustawy o samorządzie województwa. Skład orzekający podzielił więc pogląd, iż dokonanie przekształcenia SPZOZ-u w spółkę wymagać będzie wcześniejszej zgody sejmiku. Konsekwencją takiej uchwały jest to, że "zgoda" umożliwia następnie dokonanie organowi wykonawczemu województwa przekształcenia.
WSA podkreślił także, że uchwała nie jest – jak to zdaje się twierdzić wojewoda – aktem dokonującym przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, a jedynie aktem "wyrażającym zgodę" na dokonanie takiego przekształcenia. Inaczej rzecz ujmując, zgoda taka umożliwia organowi wykonawczemu dokonanie przekształcenia, nie obligując go jednak do dokonania tej czynności. W konsekwencji nie wykazania sprzeczności uchwały z prawem należało rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność uchwały Sejmiku - uchylić.

NSA uchyla wyrok I instancji
Wojewoda nie zgodził się z tym wyrokiem i wniósł kasację. Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację wojewodzie i uchylił orzeczenie do ponownego rozpatrzenia. Zdaniem NSA  ustawa o działalności leczniczej w zakresie przekształceń szpitali publicznych w spółkę kapitałową wyłącza stosowanie ustawy o samorządzie województwa ( art.18).  Organem dokonującym przekształcenia jest organ wykonawczy samorządu terytorialnego - podkreśliła sędzia Małgorzata Dałkowska-Szary. Ale zasady przekształcania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową odbywa się na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ( art.69, 70-82)
 Sygnatura akt II OSK 1373/14, wyrok NSA z 7 lipca 2014 r.