Podatnik zakupił w 1999 r. samochód osobowy, zakwalifikowany jako ciężarowy, do którego zgodnie z ustawą VAT z 1993 r. przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w pełnej wysokości. Spór w niniejszej sprawie sprowadzał się do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku przekazania na cele osobiste tego samochodu służyło podatnikowi prawo do zwolnienia od podatku od towarów i usług.
WSA w Krakowie podkreślił, że wobec nabycia samochodu w 1999 r. i dokonania odliczenia podatku na podstawie przepisów ustawy VAT z 1993 r., zwolnienie wynikające z § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970), dalej jako rozporządzenie VAT, nie ma zastosowania. Ze zwolnienia na podstawie tego przepisu nie mogą bowiem korzystać podatnicy, którym przy nabyciu towarów przysługiwało prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego.
W skardze kasacyjnej podatnik podniósł, że ustawa VAT z 2004 r. zmieniła przedmiot opodatkowania i od 1 maja 2004 r. pojazd samochodowy podatnika ze względu na swoje parametry nie mógł skorzystać z prawa do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług. To oznaczało, że dokonując przekazania poprzez "zafakturowaną sprzedaż" należało, stosując przepisy nowej ustawy, zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług.
NSA oddalił jednak skargę kasacyjną i wskazał, że § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia VAT wyraźnie odsyła do dostawy pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy VAT z 2004 r. Skoro podatnik nabył przedmiotowy pojazd w 1999 r., to nie mógł skorzystać z prawa do odliczenia na podstawie wyżej wskazanych przepisów art. 86 ust. 3 i 5, gdyż jak już o tym była mowa wyżej, dokonał w całości odliczenia z tego tytułu na podstawie przepisów ustawy VAT z 1993 r. Zwolnienie przewidziane w § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia VAT nie dotyczyło wszystkich używanych samochodów, ale tylko takich, przy zakupie których w ogóle nie był odliczany VAT albo odliczenie było tylko częściowe. Nie ma ono miejsca natomiast, gdy przy nabyciu samochodu nastąpiło pełne odliczenie podatku naliczonego.
(I FSK 1233/10)

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.nsa.gov.pl, stan z dnia 1 września 2011 r.