Komendant oddziału straży granicznej na podstawie par. 8 ust. 6 pkt 2 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 17 czerwca 2002 r. w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. nr 86, poz. 787 z późn. zm.) uchylił opinię służbową dotyczącą starszego chorążego Iwony K. Następnie powołał trzyosobową komisję do dokonania analizy zarzutów zawartych w odwołaniu i wydania nowej opinii. Ponownie wydana opinia została zaskarżona przez funkcjonariuszkę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Białymstoku.
 Od tego wyroku komendant oddziału straży granicznej złożył skargę kasacyjną.
Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu odrzucił skargę i uchylił zaskarżony wyrok. W ustnym uzasadnieniu orzeczenia Małgorzata Borowiec, sędzia sprawozdawca, przypomniała, że zgodnie z art. 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne nie obejmuje opinii służbowych. Dlatego na te czynności nie przysługuje skarga do WSA. Postanowienie jest prawomocne.
SYGN. AKT I OSK 1446/10

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna