Problem prawny powstał w sytuacji, gdy funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Krzysztof K. nie otrzymał nagrody rocznej. Sprawa trafiła do szefa Agencji, ale ten nie podjął żadnej decyzji. Wobec tego funkcjonariusz poskarżył się na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który nakazał wydanie decyzji kierownikowi jednostki, który jednak nie jest organem. Natomiast Naczelny Sąd Administracyjny powziął wątpliwość, czy można składać skargę na bezczynność szef ABW w sprawie wypłaty nagrody rocznej, i czy to jest decyzja administracyjna czy rozkaz personalny? Skierowano wiec sprawę na posiedzenie rozszerzonego 7-osobowego składu NSA.
Uchwała, którą sąd podjął  9 grudnia 2013 r. stanowi, iż odmowa przyznania funkcjonariuszowi ABW nagrody rocznej następuje w formie decyzji administracyjnej i nie jest aktem z zakresu administracji publicznej.
W uzasadnieniu wyroku prezes NSA Roman Hauser powiedział, że według przepisów ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego właściwy do odwołania, powołania, mianowania, zwalniania funkcjonariusza jest szef ABW, ale może statutu upoważnić do tych czynności  swoich zastępców. Ma prawo też na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 2006 roku w sprawie nagród rocznych upoważnić ich do wydania decyzji w sprawie nagród rocznych, określanych proporcjonalnie do lat służby funkcjonariusza. Odmowa przyznania nagrody rocznej jest sprawą osobową i reguluje ją kodeks postępowania administracyjnego, co znajduje odzwierciedlenie w art. 50 ust. 2 ustawy o ABW. Przepis upoważnia do konkretnego działania, ale nie określa formy, w jakiej powinna nastąpić odmowa przyznania nagrody lub jej obniżenia. Szef ABW może zlecić te czynności dyrektorom i kierownikom jednostek - dodał sędzia Hauser.
Uchwała ma znaczenie nie tylko dla funkcjonariuszy ABW, ale także obejmie nagrody roczne przyznawane policji, straży granicznej i funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu. Spowoduje ona wydłużenie procedury odwołania, która potrwa dłużej niż ustawowe trzy miesiące i wobec tego funkcjonariusze będą mogli żądać odsetek od tego świadczenia.

Sygnatura akt I OPS 4/13, uchwała 7 sędziów z 9 grudnia 2013 r.