Jak informuje Centralny Zarząd Służby Więziennej, ukształtowana sieć szkół przywięziennych zapewnia możliwość kształcenia, zarówno skazanym nieletnim, którzy objęci są nauczaniem obowiązkowym, jak i tym, którzy z własnej inicjatywy ubiegają się o podjęcie nauki.
Przy planowaniu sieci szkół przywięziennych kładzie się przede wszystkim nacisk na zapewnienie skazanym możliwości ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, bez ukończenia których dalsza nauka jest niemożliwa. Następnym etapem kształcenia jest kształcenie zawodowe organizowane w zasadniczych szkołach zawodowych. Nauka organizowana jest w takich zawodach, które dają szansę na zatrudnienie po opuszczeniu zakładu karnego. Są to przede wszystkim zawody poszukiwane na rynku pracy, takie jak: kucharz małej gastronomii, malarz – tapeciarz, glazurnik, posadzkarz i wiele innych z grupy zawodów usługowych. W grupie zawodów przemysłowych są takie jak: mechanik, monter maszyn i urządzeń, ślusarz, elektromechanik. Skazani, którzy są zainteresowani dalszym kształceniem zawodowym mogą ubiegać się o przyjęcie do technikum uzupełniającego i kształcić się w takich zawodach jak: technik żywienia, technik budownictwa, technik technologii drewna, technik poligraf. Dla skazanych, którzy uzyskali już średnie wykształcenie, a nie posiadają zawodu, utworzone zostały szkoły policealne przy Zakładzie Karnym we Wrocławiu oraz we Włocławku, kształcące w zawodzie - informatyk.