Rada Ministrów przyjęła 9 czerwca br. przedłożony przez ministra finansów projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.
Jak poinformowano po posiedzeniu rzadu, celem proponowanych regulacji jest częściowe wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy 2013/36/UE w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi (dyrektywa CRD IV). Dyrektywę CRD IV tworzą przepisy określające wymogi dla banków i firm inwestycyjnych, których spełnienie stanowi warunek rozpoczęcia przez te podmioty działalności, jak również przepisy regulujące sprawowanie nadzoru ostrożnościowego nad bankami i firmami inwestycyjnymi. Rozporządzenie CRR zawiera z kolei, skierowane do banków i firm inwestycyjnych, przepisy regulujące wymogi ostrożnościowe przede wszystkim w zakresie funduszy własnych, płynności i sprawozdawczości.

  LEX dla Banków>>>

Istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest:
- transpozycja dyrektywy CRD IV do polskiego porządku prawnego,
- dostosowanie prawa krajowego do przepisów rozporządzenia CRR,
- zastąpienie zawartych w ustawie Prawo bankowe delegacji do wydawania uchwał przez Komisję Nadzoru Finansowego upoważnieniami dla ministra właściwego do spraw instytucji finansowych do wydawania rozporządzeń, zmierzające do wyeliminowania wątpliwości dotyczących konstytucyjności dotychczasowego modelu regulacji sektora bankowego,
- wzmocnienie potencjału Banku Gospodarstwa Krajowego jako banku państwowego wspierającego rozwój gospodarczy.

W intencji rządu, projektowane rozwiązania - w ujęciu długoterminowym - zapewnić pozytywne skutki dla sektora finansowego poprzez wzmocnienie bazy kapitałowej oraz lepsze zabezpieczenie przed ryzykiem płynności, dzięki czemu zostanie ograniczone ryzyko angażowania funduszy publicznych w ratowanie podmiotów zagrożonych upadłością w przyszłości.
- Silna i stabilna instytucja będzie w stanie realnie absorbować straty powstałe w toku prowadzonej działalności, a poprawnie skonstruowana polityka wynagrodzeń, dostosowana do profilu ryzyka instytucji, ma wspierać zwiększanie wartości instytucji i dbanie o długoterminowe interesy instytucji oraz jej udziałowców - czytamy w komunikacie opublikowanym po posiedzeniu Rady Ministrów.
Zgdonie z założeniami autorów projektu, nowe przepisy mają pozytywnie oddziaływać na sektor przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, które deponują swoje oszczędności i uzyskują finansowanie od banków i firm inwestycyjnych. Zapewnią lepszą ochronę klientów (mniejsze zagrożenie upadłością instytucji) oraz umożliwią utrzymanie poziomu finansowania w okresie dekoniunktury.