Zmienione zostały urzędowe formularze pozwu oznaczonego symbolem P - dla pozwu w postępowaniu uproszczonym oraz pozwu w sprawach, o których mowa w art. 1871 k.p.c. - stosowanego np., gdy powód będący usługodawcą lub sprzedawcą dochodzi roszczeń wynikających z umów o m.in. przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej. Zmianie ulega również wzór formularza załącznika do pism procesowych zawierającego dane uzupełniające stron oznaczonego symbolem DS, w którym wskazuje się dane kolejnych stron lub dodatkowe dane stron już wskazanych. Ponadto zmieniony zostanie także wzór formularza pozwu wzajemnego oznaczonego symbolem PW - dla pozwu wzajemnego w postępowaniu uproszczonym oraz pozwu wzajemnego w sprawach, o których mowa w art. 1871 k.p.c.

Odsetki także ustawowe za opóźnienie
Potrzeba nowelizacji rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. 2015 r. poz. 723) wiązała się z koniecznością dostosowania niektórych formularzy do aktualnego stanu prawnego. Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1830) wprowadzono - począwszy od 1 stycznia 2016 r. - m.in. nowe regulacje dotyczące odsetek. Aktualnie wyróżnia się - obok uprzednio uregulowanych odsetek ustawowych, umownych i za opóźnienie - także odsetki ustawowe za opóźnienie i odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Obecnie w urzędowych formularzach pozwu P i pozwu wzajemnego PW w rubrykach "odsetki" wskazuje się jedynie odsetki ustawowe i umowne, stąd w treści nowych formularzy uwzględniono również odsetki ustawowe za opóźnienie i odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Dowiedz się więcej z książki
Postępowanie cywilne w zarysie
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 złPESEL, NIP lub KRS
W nowych formularzach przewidziano również miejsce na wpisanie danych wymaganych przez art. 126 § 2 k.p.c., tj. oznaczenia miejsca zamieszkania lub siedziby i adresów stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, numeru PESEL lub NIP powoda będącego osobą fizyczną czy numeru KRS, a w przypadku jego braku - numeru w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną.

O mediacji lub jej braku
W dodanych rubrykach formularzy pozwu P oraz PW uwzględniono także zawarty w art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. wymóg zamieszczenia w pozwie informacji, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto - wyjaśnienia przyczyn ich niepodjęcia.
Powyższe zmiany są wprowadzane rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. 2016 r. poz. 1213). Nowe formularze zaczną obowiązywać od 26 sierpnia 2016 r.