Przyjęte w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne kryteria przetargowe mają pozwolić na wszechstronną ocenę złożonych ofert. Stanowić mają też wielopłaszczyznową formę oceny podmiotów w postępowaniu przetargowym. Kryteria te w równym stopniu będą stosowane wobec wszystkich podmiotów przystępujących do przetargu i dotyczą oceny ofert oraz warunków formalnych przedstawionych przez każdy z podmiotów uczestniczących w takim postępowaniu.
Wprowadzenie w rozporządzeniu nowych kryteriów oceny ofert ma na celu podniesienie wymagań jakościowych i inwestycyjnych kasyn gry oraz podwyższenie ich poziomu jako ośrodków gier, jak również przyczynienie się do zwiększenia bezpieczeństwa w sąsiedztwie ośrodka gier.
Kryteria dotyczą zarówno samego kasyna gry lub salonu gry bingo, jak i dotychczasowej działalności podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji lub zezwolenia.
Okres między ogłoszeniem zawiadomienia o przetargu a dniem, w którym upływa termin wyznaczony na składanie ofert został wydłużony do 40 dni. Z kolei do 4 miesięcy wydłużono okres między dniem, w którym upływa termin wyznaczony na składanie ofert, a dniem zakończenia postępowania przetargowego. Powyższe powinno zapewnić komisji przetargowej czas na rzetelne przeprowadzenie postępowania przetargowego.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salony gry bingo pieniężne (Dz. U. Nr 161, poz. 1085) weszło w życie z dniem 1 września 2010 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line