Określa ono szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej.
Zgodnie z rozporządzeniem, ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 925), za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej.
Z zakresu ubezpieczenia zostały wyłączone przypadki społecznie uzasadnione, jak również sytuacje nadzwyczajne, którym trudno jest się przeciwstawić.
Obowiązek ubezpieczenia OC będzie powstawał nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania zawodu przez rzecznika patentowego w kancelarii patentowej lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jednocześnie w odniesieniu do osoby świadczącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne z zakresu świadczenia pomocy w sprawach własności przemysłowej, termin powstania obowiązku ubezpieczenia OC został skorelowany z regulacjami ustawowymi - będzie on powstawał nie później niż w dniu złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy o rzecznikach patentowych. Przepis ten wskazuje, iż osoba, która po raz pierwszy podejmuje świadczenie usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana złożyć Krajowej Radzie Rzeczników Patentowych pisemne oświadczenie o podjęciu świadczenia takich usług. Do takiego oświadczenia osoba ta jest zobowiązana dołączyć m.in. kopię dowodu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
Wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC została oparta o obecnie obowiązujące regulacje i w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 50 000 euro.
Umowy ubezpieczenia OC zawarte na podstawie dotychczasowych przepisów będą obowiązywać do końca okresu, na jaki zostały zawarte, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych oraz osób świadczących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne (Dz. U. Nr 165, poz. 986) zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych (Dz. U. Nr 220, poz. 2175).

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line