Z dniem 22 czerwca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów (Dz. U. poz. 688).

Wydanie nowego rozporządzenia wiąże się ze zmianami wprowadzonymi do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137) przez ustawę z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1448 ). W wyniku nowelizacji, która weszła w życie 22 czerwca br., do działu III ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadzony został rozdział Ia - Homologacja. Zmiana ta pociągnęła za sobą potrzebę dostosowania przepisów wykonawczych w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów do nowych przepisów ustawowych. Ponadto zmieniona została podstawa prawna upoważnienia do wydania rozporządzenia w przedmiotowym zakresie.

Rozporządzenie określa szczegółowo zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurach homologacji typu, szczegółowy sposób przeprowadzania tych procedur, szczegółowe czynności organów w procedurach homologacji typu, istotne cechy różnicujące typ, wariant lub wersję pojazdu, zakres i sposób przeprowadzania badań homologacyjnych i kontroli zgodności produkcji, wzory dokumentów związanych z homologacją typu oraz szczegółowe wymagania dla niektórych dokumentów. Nowe przepisy zawierają tożsame rozwiązania prawne co obowiązujące dotychczas rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów (Dz. U. Nr 65, poz. 345), oczywiście z tym zastrzeżeniem, że uwzględniają one zmiany wprowadzone do przepisów ustawowych.