Od 20 czerwca 2013 r. wchodzi w życie pakiet nowych regulacji, składający się z:

- Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 462/2013 z dnia 21 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (Dz. U. UE L z 31 maja 2013 r., Nr 146, str. 1), oraz

- Dyrektywy Parlamentu i Rady nr 2013/14/UE z dnia 21 maja 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2003/41/WE w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami, dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i dyrektywę 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w odniesieniu do nadmiernego polegania na ratingach kredytowych (Dz.U. UE L z 31 maja 2013 r., Nr 145, str. 1).

Nowe przepisy wprowadzają:

1. Zmniejszenie zależności ocen ryzyka kredytowego wystawianych przez instytucje finansowe od ratingów zewnętrznych,

2. Ulepszoną jakość ratingów długów państwowych państw członkowskich UE,

3. Zwiększoną odpowiedzialność agencji ratingowych za swoje działania,

4. Zwiększoną niezależność agencji i wyeliminowanie konfliktów interesów poprzez wprowadzenie obowiązkowej rotacji niektórych złożonych strukturyzowanych instrumentów finansowych,

5. Publikację ocen ratingowych na europejskiej platformie Ranking (od czerwca 2015 r.).

Źródło: www.europa.eu,