Rozporządzenie z 20 października 2015 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych (Dz. U. poz. 1776) miało obowiązywać od 1 kwietnia. Zmiana związana jest z przełożeniem daty wejścia w życie nowych regulacji wprowadzających elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe i wynika z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych (Dz. U. poz. 436).

Przepisy precyzują, że doręczenie pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe następuje przez umieszczenie tego pisma w systemie teleinformatycznym w sposób umożliwiający użytkownikowi zapoznanie się z jego treścią za pośrednictwem konta. W elektronicznym postępowaniu upominawczym pismo może być doręczone użytkownikowi uprawnionemu do odbioru pism, który został wskazany przez użytkownika za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.