W wyniku implementacji unijnej dyrektywy do polskiego porządku prawnego nie jest spodziewana zmiana w zakresie strategii produktowych banków, a rynek nadal będzie rozwijał się na kształt rozwoju dojrzałych już rynków Unii Europejskiej. Banki będą kontynuowały intensywne budowanie portfeli kredytów hipotecznych, zaś w zakresie kredytów konsumpcyjnych będą ograniczały kredytowanie ratalne na rzecz kredytów gotówkowych i coraz częściej kart kredytowych.
Przygotowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim poprzez rozbudowanie mechanizmów ochrony konsumentów stanowi duże wyzwanie dla kredytodawców, szczególnie w perspektywie krótkoterminowej ze względu na konieczność dostosowania obecnie wykorzystywanych systemów i istniejących procesów - pisze Łukasz Stępień w raporcie pt. "Wpływ nowej ustawy o kredycie konsumenckim na politykę kredytową banków". 
Okazją do wymiany poglądów o skutkach ekonomicznych wprowadzenia nowej ustawy o kredycie konsumenckim do polskiego systemu prawnego oraz zmiany sytuacji kredytodawcy i konsumenta wynikających z przedłożonego przez UOKiK projektu ustawy do konsultacji społecznych była konferenacja zorganizowana 16 czerwca br. przez PKPP Lewiatan. Jej uczestnicy – ekonomiści i prawnicy – zgodnie przyznali, że zmiany regulacji w zakresie dostępu do kredytów konsumenckim są oczekiwane przez środowisko bankowe jak i przez innych przedsiębiorców, w tym reprezentujących branże handlową. Przedstawiciel UOKiK, biorący udział w panelu, poinformował obecnych na konferencji gości o terminach prac legislacyjnych nad nową ustawą oraz o możliwej modyfikacji niektórych zapisów ustawy tak by były one możliwe do realizacji przez instytucje udzielające kredytów konsumenckich i optymalne w celu zapewnienia ochrony dla konsumentów.
Nowelizacja ustawy jest związana z koniecznością implementacji do polskiego prawa unijnej dyrektywy, a celem zmian jest m.in. osiągnięcie takiej sytuacji, w której konsument będzie w stanie podjąć, na podstawie informacji udzielanych mu przed zawarciem umowy, świadomą decyzję co do treści umowy o kredyt konsumencki oraz jej skutków. Informacje podawane przed zawarciem umowy mają być przekazywane na standardowym arkuszu informacyjnym, przy czym wspomniany standard będzie obejmować całą Unię Europejską. Powyższe rozwiązanie ma za zadanie ułatwić konsumentom z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej porównywanie ofert kredytowych.
Poszerzaniu świadomości obywateli w zakresie oferty kredytowej dostępnej na rynku służyć będzie standaryzacja informacji, jakie będą musiały się znaleźć się w reklamie kredytu konsumenckiego. Umożliwić to ma porównanie ofert różnych kredytodawców, a także ułatwić dokonanie świadomego wyboru w danej sytuacji i czasie.
Kredytodawca lub pośrednik kredytowy w ofertach i reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego zawierających dane dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego będzie zobowiązany podać konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny: stopę oprocentowania kredytu, całkowity koszt kredytu, całkowitą kwotę kredytu, rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Kredytodawca lub pośrednik kredytowy dodatkowo będzie musiał podać konsumentowi: czas obowiązywania umowy, całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta oraz wysokość rat, cenę towaru lub usługi oraz wysokość udziału własnego, informację dotyczącą obowiązku zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia jeżeli dane te są niezbędne do zawarcia umowy o kredyt konsumencki na warunkach określonych w ofercie lub reklamie.

Więcej w raporcie: "Wpływ nowej ustawy o kredycie konsumenckim na politykę kredytową banków"