Rada Ministrów przyjęła 11 sierpnia br.projekt ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych, ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspiera niu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zachęta do tworzenia zespołów
Nowe przepisy wprowadzone do projektu nowelizacji ustaw mają przyczynić się do większego uczestnictwa indywidualnych rolników w grupach producentów rolnych. Jednocześnie nowe regulacje dostosowują istniejące przepisy dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych oraz ich związków do zasad i warunków udzielania pomocy finansowej określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1305/2013 (przepisy tego rozporządzenia określają wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).
Agencja Rynku Rolnego (ARR) będzie sprawować nadzór nad działalnością grup producentów rolnych (do tej pory zadanie to należało do marszałków województw). Zadania dotyczące rejestracji oraz nadzoru będą należały do właściwego terenowo dyrektora ARR. Agencja Rynku Rolnego przejmie również nadzór nad działalnością związków grup producentów rolnych.

Większość produkcji sprzedawana grupowo
Sprecyzowano ponadto coroczny poziom produkcji oraz sprzedaży przez członków grupy producentów do grupy – będzie to ilość nie mniejsza niż 80 proc. wielkości produkcji. Oznacza to, że maksymalnie 20 proc. produkcji członka grupy może zostać np. wprowadzone na rynek z pominięciem grupy producentów. Ponadto doprecyzowano, że określana w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju minimalna roczna wielkość produkcji towarowej oznacza produkcję wszystkich członków grupy sprzedaną do grupy w danym roku jej działalności.

Plan biznesowy konieczny
Kolejną zmianą jest obowiązek dołączania do wniosku o wydanie decyzji o uzyskanie statusu grupy producentów rolnych – planu biznesowego. Plan ten ma być opracowywany, na co najmniej 5 lat i rozpisywany na formularzu opracowanym przez ARR i udostępnianym na stronie internetowej Agencji. Plan biznesowy będzie podstawą do udzielenia wsparcia.

Właściwy trend
Zdaniem autorów projektu zmiany zachodzące na rynku rolno-żywnościowym potwierdzają zasadność podejmowania wspólnych działań, ponieważ uczestnictwo w grupach producentów jest skutecznym sposobem na dopasowanie produkcji do potrzeb odbiorców, korzystne zbycie produktów, obniżenie kosztów produkcji i osiągnięcie większych zysków. Rolnicy zrzeszeni w grupie producentów rolnych są w stanie sprostać wyzwaniom gospodarki rynkowej, lepiej dostosowując swoją produkcję do wymagań odbiorcy pod względem jakości, ilości i asortymentu.
Aktualnie w Polsce w grupach producentów zorganizowanych jest ok. 27,6 tys. producentów. Jest to liczba niewielka w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej, a szczególnie z państwami „starymi”, czyli Francją i Niemcami.Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentar>>>