Krajowa Rada Notarialna powołała specjalny zespół, którego zadaniem jest stworzenie projektu ustawy. Ma ona gwarantowała odpowiednią jakość świadczonych usług.
- Celem tego projektu jest też zwiększenie bezpieczeństwa klientów kancelarii notarialnych przez zwiększenie kompetencji ministra w zakresie oceny tego, czy kandydat może wykonywać ten zawód. Chodzi nam o to, by zawód ten wykonywały osoby, które są do niego dobrze przygotowane, żeby nie doszło do obniżenia kompetencji notariuszy - tłumaczy Tomasz Janik.
Jesienią pierwsza część projektu powinna być gotowa do przekazania ministrowi sprawiedliwości i parlamentarzystom
W myśl założeń przyjętych przez członków Zespołu notariat ma być stałym organem ochrony prawnej w kraju.

Deregulacja to zagrożenie
„Już kilka lat temu wskazaliśmy na konieczność kompleksowej i przemyślanej zmiany ustawy Prawo o notariacie, natomiast zmiany proponowane w ramach tzw. ustawy deregulacyjnej przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości naszym zdaniem mogą być szkodliwe społecznie” - powiedział Tomasz Janik, Prezes Krajowej Rady Notarialnej. „Prowadzą one bowiem do podważenia gwarancyjnej i bezstronnej roli notariatu, są również zagrożeniem dla bezpieczeństwa majątków obywateli. Deregulacja pozwoli otworzyć kancelarie osobom nie w pełni do tego zawodu przygotowanym oraz umożliwi im prowadzenie działalności przez co najmniej rok, pomimo popełnianych błędów. W tym czasie może powstać wiele aktów, których negatywne skutki, a nawet ich nieważność, może ujawnić się dopiero po wielu latach” – dodał prezes Tomasz Janik.
Prace nad projektem Krajowej Rady Notarialnej prowadzone są w szybkim tempie. Notariusze liczą, że w prace nad jej ostatecznym kształtem włączy się także minister Jarosław Gowin.

Wcześniejsze inicjatywy
Notariusze po raz kolejny zabierają głos w sprawie pozycji i funkcjonowania polskiego notariatu. W 2010 r. przygotowali projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o notariacie, który został złożony na ręce ówczesnego Ministra Sprawiedliwości. Niestety, ich inicjatywa nie została podjęta przez Ministerstwo. Obecnie, gdy notariat znalazł się na liście zawodów deregulowanych KRN dostrzegła możliwość powrócenia do tematu zmian w ustawie regulującej funkcjonowanie ich zawodu. Notariusze proponują jednocześnie całkowite wyłączenie instytucji notariatu z tzn. ustawy deregulacyjnej i deklarują wolę współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości przy projektowaniu zmian ustawy Prawo o notariacie.
W swoich działaniach Zespół ds. Zmiany Prawa o Notariacie opiera się na dwóch wypracowanych przez środowisko notarialne dokumentach: projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o Notariacie, który był poddany wewnętrznej dyskusji na XII spotkaniu samorządu notarialnego w roku 2010 oraz uchwale KRN z września roku 2010 dotyczącej zarówno projektu całego prawa o notariacie, jak i założeń zmian przepisów regulujących aplikację notarialną.

Minister określa limit przyjęć na aplikację
Główną ideą projektu z roku 2010 było wzmocnienie kompetencji ministra sprawiedliwości w zakresie powoływania notariuszy i rozmieszczania kancelarii notarialnych, tak, żeby zapewnić łatwy dostęp do usług notariuszy wszystkim obywatelom. Zasadnicza zmiana zaproponowana przez środowisko notariuszy to powierzenie ministrowi sprawiedliwości ustalania limitu miejsce na aplikację notarialną oraz zmiana zasad przeprowadzania naboru na aplikację notarialną z egzaminu wstępnego na konkursowy. Pozwoli to na podniesienie poziomu kształcenia aplikantów i umożliwi wykonywanie tego zawodu najlepszym absolwentom prawa kończącym studia w przyszłości.
 

Źróło: KRN