Jarosław Chałas oświadcza, że: nieprawdą jest twierdzenie, że „Jarosław Chałas naruszył art. 25 pkt b) kodeksu etyki radcy prawnego, który zakazuje niezgodnego z rzeczywistością i wprowadzającego w błąd informowania o wykonywaniu zawodu oraz o działalności z nim związanej.” Otóż w uzasadnieniu orzeczeń obydwu instancji sądów dyscyplinarnych Jarosławowi Chałasowi nie postanowiono zarzutu podawania nieprawdziwych danych do rankingu kancelarii prawnych „Rzeczpospolitej”, a jedynie zarzut niepodjęcia właściwych działań w celu zweryfikowania nieprawdziwych danych podanych przez jego pracowników. Wyższy Sąd Dyscyplinarny wyraźnie przyznał, że „obwiniony nie uczestniczył od początku w formułowaniu ankiety, a w postawie obwinionego przeważało zaniechanie nad aktywnym działaniem”. W związku z tym Wyższy Sąd Dyscyplinarny uznał, iż obwiniony nie mógł naruszyć art. 25 lit.b Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Tym samym nieprawdziwe jest również zawarte w artykule opublikowanym na stronie kancelaria.lex.pl twierdzenie,  jakoby radca prawny Jarosław Chałas złamał zasady etyki zawodowej podając nieprawdziwe informacje do rankingu kancelarii, co potwierdził Wyższy Sąd Dyscyplinarny. Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy „podaniem nieprawdziwych danych” a „brakiem działań w celu ich sprostowania”.