Projekt przygotowany w Rządowym Centrum Legislacji przewiduje uchylenie przepisu kodeksu karnego mówiącego o tym, że "kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".
Sejm, Senat, rząd i inne instytucje - podkreślają autorzy projektu - nadal będą chronione przepisami dotyczącymi znieważenia funkcjonariuszy publicznych oraz ogólnymi przepisami o znieważeniu dotyczącymi osób fizycznych.
Kodeks karny stanowi, że za znieważenie funkcjonariusza publicznego podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, grozi grzywna, kara ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku. Ponadto, zgodnie z przepisami, za nieważnie innej osoby grozi kara grzywny albo ograniczenia wolności, a ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.
Projektowana zmiana nie dotyczy prezydenta RP, któremu przysługuje ochrona z art. 135 kodeksu karnego (za publiczne znieważenie głowy państwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 3). W pierwotnej wersji projekt przewidywał zniesienie szczególnej ochrony prawnokarnej także prezydenta, jednak w wyniku prowadzonych konsultacji społecznych zrezygnowano z tego pomysłu.
Jak napisano w uzasadnieniu do projektu zmian, uchylenie tego przepisu zwiększy możliwości wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji - co gwarantuje konstytucja. Zaznaczono ponadto, że występujące w uchylanym przepisie pojęcia "znieważenia" i "poniżenia" są nieostre i dają zbyt dużą swobodę przy orzekaniu, na co zwracał uwagę także Trybunał Konstytucyjny. (ks/pap)