Redaktor naukowy wydanego właśnie najnowszego Komentarza do Kodeksu karnego podkreśla, że dotyczą one kar, środków karnych i zasad ich orzekania. Wraz ze zmianami zjawisk społecznych, w tym patologicznych, zmienia  się  prawo  karne,  chociaż  może  nie  w każdym  wypadku  „nowości” rozwiązań  są  wystarczająco  uzasadnione.
- Wszystkim tym zagadnieniom poświęcone są nasze uwagi.  Uwzględniamy  także odpowiednio orzecznictwo sądowe dotyczące  poszczególnych rozwiązań, a także nowe poglądy na zagadnienia  odpowiedzialności karnej i zasady wymiaru karania - pisze prof. Bojarski we wstępie do publikacji.

Jak informuje wydawnictwo Wolters Kluwer, nowa publikacja uwzględnia stan prawny z 10 października 2015 r.z uwzględnieniem ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. poz. 1549) , która wchodzi w życie 7 stycznia 2016 r. i ustawy z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1.

imagesViewer


Wydawca podkreśla, że w siódmym wydaniu komentarza autorzy omówili w szczególności zmiany wynikające z tzw. dużej nowelizacji kodeksu karnego, która zreformowała system kar i innych środków reakcji na czyny zabronione, wprowadziła nowe instytucje, wiele dotychczasowych w istotny sposób zmodyfikowała. Zmiany te mają charakter szeroki, a niektóre spośród nich mogą wywoływać zróżnicowane oceny i trudności interpretacyjne. W części ogólnej dotyczą one m.in. :
    kar, środków karnych i zasad ich wymiaru,
    środków probacyjnych, a także środków zabezpieczających,
    pojęcia występku,
    obrony koniecznej,
    błędu co do znamienia czynu zabronionego.

Zmiany w części szczególnej kodeksu dotyczą m.in. przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości.

Zdaniem wydawcy i autorów książka przeznaczona jest przede wszystkim dla prawników praktyków - sędziów, prokuratorów, adwokatów oraz radców prawnych. Pomocna będzie także aplikantom i studentom.

Więcej o publikacji>>>