Poprawka została zgłoszona podczas prac nad projektem nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, w drugim czytaniu. Informacja o niej pojawiła się 18 lipca m.in. na portalach społecznościowych. 

Możliwe naruszenie Konstytucji

Zgodnie z proponowanym art. 37a paragraf 1 Kpk prokurator ma mieć możliwość zawnioskowania o przeniesienie dotyczącej czynności sądowych w toku postępowaniu przygotowawczym do innego sądu. Prokurator ma oceniać czy z uwagi na przedmiot postępowania lub osoby nim objęte zachodzi obawa, że zachowanie obiektywizmu przez sąd może być zagrożone. Rozstrzygać o przeniesieniu sprawy ma Sąd Najwyższy, a konkretnie Izba Dyscyplinarna.

 


- Jeśli taka regulacja stanie się prawem obowiązującym prokurator będzie mógł np. w toku postępowania przygotowawczego domagać się przeniesienia do innego niż właściwy wg. przepisów KPK każdej sprawy dotyczącej zażalenia na jego postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub na jego postanowienie o umorzeniu śledztwa. Pojawia się pytanie na jakiej podstawie prokurator będzie oceniał istnienie obawy braku obiektywizmu w rozpoznaniu sprawy przez sąd, który w postępowaniu przygotowawczym ma przecież kontrolować kluczowe decyzje prokuratora - zwraca uwagę Iustitia. 

Czytaj: Rząd przyjął projekt - zmiany w procedurze karnej mają usprawnić procesy>>

I dodaje, że taka regulacja może pozostawać w kolizji z art. 45 ust. 1 Konstytucji, który określa prawo każdego do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy m.in. przez właściwy sąd, a także  co do zgodności z art. 173 i 175 ust. 1 Konstytucji - zasada odrębności władzy sądowniczej i niezależności tej władzy od innych władz.