Deklarację taką resort przedstawił w przekazanej właśnie odpowiedzi na wystąpienie w tej sprawie rzeczniczka praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz, które skierowała ona do Ministerstwa Sprawiedliwości jeszcze w lipcu 2015 r. Rzecznik Adam Bodnar ponowił je w lutym. Teraz odpowiedział mu wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł (fot.).
W wystąpieniu RPO zwracał uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa w budynkach sądowych oraz zapobieganie naruszaniu zakazu wnoszenia broni, materiałów wybuchowych i innych środków niebezpiecznych, w praktyce wymaga często czynności o charakterze prewencyjnym m.in. przeglądania zawartości wnoszonych na teren sądu toreb czy odzieży przez pracowników ochrony. - Wprawdzie przeglądanie może być powierzone osobom innym niż funkcjonariusze policji, to jednak wymaga regulacji ustawowej z uwagi na ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności. Kwestie te nie mogą być uregulowane na przykład w regulaminach sądów, jak ma to obecnie miejsce – twierdził Rzecznik.
W liście z 24 marca minister Warchoł zapewnił, że „Ministerstwo Sprawiedliwości przykłada ogromną wagę do zagadnień związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości. Bezspornym jest, iż wszelkie działania zmierzające ku osiągnięciu w/w celu muszą być realizowane z poszanowaniem praw i wolności obywatelskich. Dlatego też, istnieje konieczność uregulowania dopuszczalności przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób wchodzących do sądów powszechnych przez pracowników ochrony, w akcie rangi ustawowej”.
Min. Warchoł przewiduje, że zagadnienie to znajdzie odzwierciedlenie w nowej ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zastępca ministra Zbigniewa Ziobry podkreśla też, że „cieszy fakt, iż zarówno minister sprawiedliwości, jak i rzecznik praw obywatelskich zgadzają się w tym zakresie i wyrażają wolę współpracy”.