MS doprecyzuje zasady dokonywania wpisów do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało projekt nowelizacji przepisów dotyczących sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego. Zmienić mają się m.in. zasady dokonywania wpisów do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (RDN).

Kodeks postępowania cywilnego (art. 1086 par. 4) stanowi, że w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy komornik z urzędu składa wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Niespójność przepisów rozporządzenia uniemożliwia jednak prawidłowe dokonanie wpisu w takiej sytuacji.

Teoretycznie w takiej sytuacji dłużnik powinien być wpisywany do rubryki drugiej RDN, jednak przepis regulujący zakres danych, które się w niej umieszcza, nie przewiduje jako podstawy wpisu art. 1086 k.p.c. Z tego powodu dane dłużnika wpisywano dotychczas w rubryce trzeciej RDN mimo że ta praktyka kłóci się z treścią przepisu wprost wykluczającego dokonywanie w niej wpisów z urzędu (a takim jest właśnie wpis dłużnika, o którym mowa w art. 1086 k.p.c.).

Resort sprawiedliwości postanowił usunąć te rozbieżności. Po nowelizacji, której projekt opublikowano na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, możliwe będzie dokonywanie wpisu ww. kategorii dłużników w rubryce drugiej RDN. Podstawą wpisu w rubryce trzeciej RDN będzie zaś jedynie art. 56 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, co - zdaniem autorów projektu - umożliwi ustalanie na podstawie danych zawartych w RDN tego, na jakiej podstawie dokonano właściwych wpisów i odciąży sekretariaty sądowe, które ze względu na nieścisłości muszą poświęcać więcej czasu na przygotowanie odpowiedniej informacji.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 10 stycznia 2013 r.