W środę wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn przedstawiła senatorom z Komisji Rodziny i Polityki Społecznej sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2011 r.

Seredyn zwróciła uwagę, że był to pierwszy pełny rok, w którym obowiązywała znowelizowana w 2010 r. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która nałożyła nowe obowiązki na osoby zajmujące się pomocą pokrzywdzonym i sprawcom; w 2011 r. weszły w życie rozporządzenia do tej ustawy. Seredyn zapowiedziała, że wkrótce powstanie nowy Krajowy Program, dostosowany do jej wymogów. Dodała, że jego projekt jest już na etapie uzgodnień międzyresortowych.

Oceniła, że nowelizacja przyczyniła się do poprawy jakości pomocy udzielanej zarówno osobom pokrzywdzonym przemocą, jak i sprawcom; uregulowała też kwestie finansowania, co było bardzo istotne dla samorządów. Zwróciła uwagę, że pod koniec 2011 r. prawie wszystkie gminy powołały zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działają one profesjonalnie, co również przyczynia się do skuteczniejszego pomagania osobom dotkniętym tym problemem.

Ustawa wprowadziła m.in. nowe możliwości izolacji sprawców przemocy w rodzinie od pokrzywdzonych; obecnie istnieją one na wszystkich etapach postępowania karnego: przygotowawczego (przed policją lub prokuratorem), rozpoznawczego (przed sądem) oraz wykonawczego (po uprawomocnieniu się wyroku, przed sądem).

Obecnie przepisy przewidują, że oskarżonemu o stosowanie przemocy w rodzinie można nakazać opuszczenie lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonymi. Środek ten stosuje się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, jednak sąd, na wniosek prokuratora, może przedłużyć jego stosowanie.

Według danych Prokuratury Generalnej w 2011 r. liczba podejrzanych, wobec których zastosowano nakaz opuszczenia mieszkania, wyniosła 849. W 2010 r. zastosowano 209 tego rodzaju środków. Według autorów sprawozdania oznacza to, że instytucja ta sprawdziła się i jest często stosowana przez prokuratorów.

W 2011 r. sądy w toku postępowania przygotowawczego wydały 34 postanowienia w przedmiocie przedłużenia stosowania tego środka na dalsze okresy.

W 2011 r. liczba podejrzanych, wobec których zastosowano dozór policji pod warunkiem opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym wyniosła 505 (w 2010 r. - 337), liczba podejrzanych, wobec których zastosowano dozór policji z jednoczesnym zobowiązaniem do powstrzymania się od kontaktu z pokrzywdzonym wyniosła 1280 (w 2010 r. - 891); 1895 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych.

Liczba oskarżonych o przestępstwa popełnione wobec członka rodziny z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wyniosła 16 722. Dla porównania, policja odnotowała 70 867 interwencji dotyczących przemocy w rodzinie, zaś liczba sprawców odnotowana na podstawie procedury „Niebieskiej Karty” wynosiła 71 914.

Za przestępstwo znęcania się nad rodziną sądy skazały 6711 osób.

Czytaj także:
Sondaż: za przemoc w rodzinie do więzienia
Według sprawców surowe kary nie przeciwdziałają przemocy