W okresie otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wszelkie świadczenia alimentacyjne przekazywane przez dłużnika alimentacyjnego w pierwszej kolejności powinny trafiać do organu właściwego wierzyciela na poczet zwrotu należności dłużnika z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego aż do ich całkowitego zaspokojenia. Wynika to z art. 28 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Natomiast po zaprzestaniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego obowiązuje kolejność egzekucji wskazana w art. 28 ust. 2 ww. ustawy, w szczególności wierzyciel ma prawo w pierwszej kolejności otrzymać od dłużnika alimenty do wysokości zasądzonych miesięcznie świadczeń, w dalszej kolejności z pozostałej kwoty należy zaspokoić należności organu właściwego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych itd.
Jeżeli w okresie otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego niezgodnie z kolejnością określoną w ww. art. 28 ust. 1 wierzyciel otrzyma alimenty od dłużnika, to narazi się na obowiązek zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie odpowiadającej otrzymanym od dłużnika alimentom (wraz z ustawowymi odsetkami), zgodnie z art. 2 pkt 7 lit. d ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów świadczeniami nienależnie pobranymi są świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone w przypadku, gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała alimenty.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 14 maja 2012 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line