Firma badawcza FDI Intelligence  opublikowała raport: „FDI Special Report. The FDI Outlook for 2009 and Performance Analisys for 2008”. Przedstawiono w nim trendy w globalnych przepływach kapitału i sytuację Polski na tle innych krajów świata.

W latach 2003-2008 liczba inwestycji typu greenfield rosła w średnim rocznym tempie 11%, a poziom wzrostu zatrudnienia w ich wyniku w tempie 12%. Wartość zainwestowanego kapitału rosła w tempie 15%. Tendencja ta wykazuje silną korelację z światowym eksportem, który rósł w tempie 15% rocznie. W 2008 r. wg szacunków FDI Intelligence na świecie zrealizowano 15,6 tys. inwestycji typu greenfield o łącznej wartości 1,5 bln dolarów. Dzięki nim powstało około 4 mln nowych miejsc pracy, a biorąc pod uwagę także zatrudnienie pośrednie – około 12 mln.

W ubiegłym roku najistotniejszym regionem świata z punktu widzenia BIZ był region Azji i Pacyfiku, do którego trafiło 30% projektów, 29% kapitału i 36% nowoutworzonych miejsc pracy. Do Europy Zach. trafiło odpowiednio 25% projektów, 14% kapitału i 12% miejsc pracy. Do pozostałej części Europy 16% projektów, 14% kapitału i 23% nowych miejsc pracy. Mimo mniejszych udziałów szybko rośnie znaczenie Ameryki Łacińskiej, Karaibów, Środkowego Wchodu i Afryki jako kierunków inwestycji.

W 2008 r. coraz wyraźniejszy był trend przesuwania się inwestycji zagranicznych w kierunku usług, co odzwierciedla globalny trend gospodarczy na świecie. Po raz pierwszy największy udział w BIZ na świecie miały usługi finansowe, a na kolejnych miejscach znalazły się usługi programistyczne i IT. Te dwa sektory wraz z usługami dla biznesu stanowiły 27% wszystkich projektów BIZ na świecie, wobec 23% BIZ w produkcji przemysłowej. Z uwagi na światowy kryzys trend ten może się umacniać.
Europa Zachodnia i USA pozostawały w ubiegłym roku głównymi źródłami BIZ na świecie, generując odpowiednio 47% i 24% projektów oraz ok. 60% kapitału zainwestowanego na świecie i nowych miejsc pracy. Kolejnym ważnym źródłem kapitału był region Azji i Pacyfiku, z którego pochodziło 19% projektów, 21% zainwestowanego kapitału i 23% nowych miejsc pracy.

W bieżącym roku spodziewany jest spadek bezpośrednich inwestycji zagranicznych typu greenfield w skali świata o 10-15%. Prognoza FDI Intelligence mówi o 13-procentowym spadku. Relatywnie niższy spadek w pierwszych miesiącach roku może nasilać się w kolejnych. Liczby te różnią się jednak od prognoz dla globalnych przepływów BIZ. Wg UNCTAD spadną one w 2009 r. o ok. 50%. Wynika to przede wszystkim ze zmniejszenia liczby fuzji i przejęć, a wskutek kryzysu także ich wartości. Ponadto wpływ utrudnień na rynku kredytowym na realne inwestycje jest znacznie niższy niż na globalne statystyki BIZ.

(Źródło: FDi/KW)