Od 23 października br. obowiązuje rozporządzenie ministra środowiska z 1 października zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (DzU z 8 października, poz. 1109). Przewiduje ono podniesienie limitów dopuszczalnego hałasu, po przekroczeniu których konieczne jest wykonanie wzdłuż drogi zabezpieczeń akustycznych.
Według roporzadzenia dzień na terenach zabudowy jednorodzinnej dopuszczony hałas wzrasta z 55 do 64 decybeli. W nocy na takim obszarze poziom ten może wynieść nie 50, ale 59 decybeli. Na obszarach, gdzie jest zabudowa wielorodzinna, dzienny poziom hałasu może sięgnąć 68 decybeli, a w nocy 59 decybeli. Z kolei na terenach śródmiejskich w miastach o populacji ponad 100 tys. mieszkańców, dopuszczalny dzienny poziom hałasu wynosi 68 decybeli. W nocy dopuszczalny tam hałas może osiągnąć 61 decybeli.