W trzydziestu pięciu zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich przebywa średnio rocznie około 1960 nieletnich, z czego ok. 760 nieletnich opuszcza z różnych przyczyn placówki (np. ukończenie 21 lat, warunkowe zwolnienie, zawieszenie umieszczenia w zakładzie, umieszczenie poza zakładem, pobyt w areszcie, pobyt w hostelu). Wobec grupy około 1200 nieletnich (z czego wobec 840 w zakładach poprawczych i 360 w schroniskach) podejmowane są intensywne działania wychowawcze.
Program „Przygotowanie osób przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich do kontaktów z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej” ma  nauczyć je poruszania się w relacjach z instytucjami pośredniczącymi w uzyskaniu zatrudnienia, ewentualnie urzędami oferującymi stosowną pomoc nieletnim, co ma dać gwarancje na lepszą integrację zawodową i społeczną oraz wyrównuje szanse nieletnich na rynku pracy.

Jak można przeczytać w opisie programu, podopieczni takich instytucji to w większości osoby wychowywane w warunkach instytucjonalnych, przyzwyczajone do kontroli zewnętrznej. Moment wyjścia z placówki wzbudza w nich nie tylko radość, ale też i lęk czy poradzą sobie w warunkach "wolnościowych". Wywodzą się w większości z rodzin ubogich, o bardzo niskim statusie ekonomicznym i społecznym, często z rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo. Zaniedbania wychowawcze skutkują brakiem umiejętności życiowych i społecznych. Nieletni nie potrafią nawiązywać kontaktu, poruszać się po urzędach, występować w obronie swoich spraw. Szybko rezygnują z podjętego działania, nie potrafią pokonywać napotkanych trudności. Wychowanie w rodzinie, a następnie w instytucji pozbawia ich możliwości konstruktywnego działania. Normalne sytuacje społeczne wzbudzają w nich paraliżujący lęk. Brak umiejętności społecznych jest poważną barierą w znalezieniu pracy, a następnie w poprawnym funkcjonowaniu w relacjach pracowniczych. Do tego większość nieletnich nie może liczyć na wsparcie osób dorosłych, którzy udzielaliby im porad, motywowali do pokonywania trudności, służyli pomocą w sytuacjach problemowych.
Projekt proponuje nieletnim możliwość kształcenia umiejętności potrzebnych w poszukiwaniu zatrudnienia oraz ułatwiających jego utrzymanie. - Proponowany trening umiejętności społecznych ma na celu wyposażenie ich w kompetencje społeczne pozwalające na zwiększenie aktywności na etapie poszukiwania pracy, a następnie bardziej świadome kierowanie swoim życiem – piszą realizatorzy programu.

W ramach działań promocyjnych, Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło pod adresem www.ms.gov.pl/pokl031 stronę internetową projektu. Strona zawiera informacje o założeniach i celach projektu, bezpłatne materiały, w których znajdują się między innymi wyniki badań przeprowadzonych wśród nieletnich oraz informacje na temat warsztatów, konkursów i publikacji skierowanych do nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.