Dokument upraszcza m. in. postępowanie w zakresie wydawania zezwoleń na obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla administracji. Rozszerza także zakres podmiotów uprawnionych do udziału w takich transakcjach. Dzięki temu, więcej podmiotów mających upoważnienie do posiadania towarów o znaczeniu strategicznym będzie mogło także dokonywać obrotu tymi towarami z zagranicą.

Ponadto, proces wydawania niektórych rozporządzeń stanie się prostszy. Usunięto zapis zobowiązujący do ich uprzedniej konsultacji z innym ministrem, co usprawni i przyspieszy procedurę.

Nowe rozwiązania wprowadzą też zezwolenia generalne na obrót uzbrojeniem. Zmniejszy to uciążliwości związane z uzyskiwaniem przez firmy zezwoleń indywidualnych. Zrezygnowano z wymogu uzyskania zezwolenia przez przedsiębiorcę, który świadczy usługę polskiej firmie mającej już takie zezwolenie. Pozwoli to uniknąć wydawania więcej niż jednego zezwolenia dla tej samej transakcji.

Nowelizacja przewiduje też zmiany w stosowaniu wewnętrznego systemu kontroli (WSK). Z ustawy usunięto wymóg stosowania WSK przez 3 lata zanim podmiot będzie mógł skorzystać po raz pierwszy z krajowego zezwolenia generalnego. Zgodnie z nowymi zapisami tylko „przedsiębiorcy wnioskujący o zezwolenie na obrót uzbrojeniem lub korzystający z krajowego zezwolenia generalnego na obrót uzbrojeniem” będą zobowiązani do posiadania WSK. Co więcej, nowelizacja ogranicza kontrolę zgodności funkcjonowania WSK z liczby „co najmniej 5” do „3”, w okresie ważności certyfikatu wynoszącym 3 lata.