Podstawę do wydania rozporządzenia stanowi art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915). Nowe rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 568), które zostanie uchylone z dniem 31 grudnia br.

Czytaj: Sklepy nie muszą już metkować każdej sztuki towaru>>>

Projekt rozporządzenia dokonuje wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz. Urz. WE L 80 z 18.03.1998 r., str. 27-31).

Projektowane rozporządzenie ma na celu określenie sposobu uwidaczniania ceny sprzedaży oraz ceny za jednostkę miary towarów oferowanych konsumentom w celu lepszego ich informowania oraz ułatwienia porównywania cen jak również określenie wykazu towarów, w przypadku których nie jest wymagane uwidacznianie ceny jednostkowej towarów (usług). Odstąpiono w nim od obligatoryjnego metkowania towaru i poprzestano na uwidacznianiu cen, co nie będzie nadmiernie obciążać przedsiębiorców, konsumentom zaś zapewni czytelną i jednoznaczną informację o cenach towarów i usług.

Źródło: www.konsultacje.gov.pl,