Przedsiębiorcy świadczący usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków działają w warunkach monopolu naturalnego. Istnienie konkurencji na tym rynku byłoby ekonomicznie nieuzasadnione, gdyż jej wprowadzenie spowodowałoby wzrost kosztów, a nie ich obniżkę. Niestety w takich warunkach często dochodzi do naruszenia prawa — nadużywania pozycji dominującej lub naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Od początku 2011 r. Prezes UOKiK stwierdziła aż 42 przypadki stosowania niedozwolonych praktyk na rynku wodno-kanalizacyjnym przez lokalnych monopolistów – głównie gminy oraz ich spółki zależne.
Szczegółowej analizie sytuacji na rynkach wodno-kanalizacyjnych poświęcony został raport UOKiK pt. „Kierunki rozwoju ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym”, który byłopunktem wyjścia do debaty, która odbyła się w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oprócz opisu sektora w Polsce i innych krajach oraz przedstawienia najczęstszych przypadków łamania prawa przez lokalnych monopolistów, znalazły się tam postulaty zmian.

Włodzimierz Kazimierczak