Dla każdego rodzaju działalności (formy jej prowadzenia) limit przychodów uprawniający do opodatkowania ryczałtem jest liczony odrębnie. Przepisy określają bowiem odrębnie limity dla działalności samodzielnej i działalności prowadzonej w formie spółki. Także w przypadku, gdyby przychody z jednej z form prowadzenia działalności były opodatkowane ryczałtem, natomiast z drugiej - na zasadach ogólnych, wówczas dla celów ustalenia, czy podatnik zmieścił się w limicie przychodów, bierze się pod uwagę wyłącznie przychody opodatkowane ryczałtem, a nie wszystkie przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w różnych formach.
Z przepisów wynika, że limit przychodów dotyczy każdej spółki odrębnie. Wydaje się bowiem, że chodzi właśnie o wielkość danej działalności (prowadzonej w formie spółki). Znajduje to także oparcie w wykładni językowej – art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) stanowi wyraźnie o spółce (w liczbie pojedynczej) – a nie o spółkach – oraz o przychodach z działalności prowadzonej w formie spółki (także w liczbie pojedynczej).
Przy innym sposobie interpretacji, sytuacja prawnopodatkowa pozostałych wspólników którejś ze spółek byłaby uzależniona od sytuacji tego wspólnika, który jest wspólnikiem w obu spółkach (jeśli sumować by jego przychody ze wszystkich spółek, to mogłoby spowodować wyłączenie go z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, co miałoby znaczenie także dla pozostałych wspólników).

Adam Bartosiewicz

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line