Prościej dla przedsiębiorców, sprawniej dla administracji i lepsze wykorzystanie środków publicznych budżetu państwa – to główne założenia reformy Inspekcji Handlowej przygotowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt zmian przyjęła Rada Ministrów

Głównym założeniem reformy, konsultowanej ze środowiskiem przedsiębiorców jest likwidacja Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Zgodnie z projektem ustawy zadania realizowane do tej pory przez GIIH od 1 stycznia 2009 roku będą wykonywane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzięki zmianom usprawnione zostaną procedury kontroli – na czym zyskają zarówno przedsiębiorcy, jak i organy administracyjne. Ponadto reforma przewiduje lepsze wykorzystanie środków publicznych, które zamiast na obsługę dwóch instytucji będą przeznaczone na konkretne działania.  Celem kontroli przedsiębiorców jest eliminowane nieprawidłowości w działaniu rynku oraz zapewnienie bezpieczeństwa konsumentów. Nie powinny one jednak utrudniać działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z prawem. Obecnie istniejący system nie gwarantuje niestety realizacji tych celów.

Nowelizacja zakłada istotne zmiany w systemie kontroli produktów dostępnych na polskim rynku, którego głównym celem jest wyeliminowanie tych, które nie spełniają wymagań bezpieczeństwa – do tej pory kompetencje były podzielone. Spowoduje to m.in. ujednolicenie zasad funkcjonowania systemu nadzoru. Kompetencje UOKiK zostaną rozszerzone o możliwość prowadzenia postępowań określonych w dyrektywach wspólnotowych, czym obecnie zajmuje się GIIH.

Skupienie w jednym ręku spraw związanych z prowadzeniem postępowań dotyczących niezgodnych z przepisami wyrobów pozwoli na całościowe ujęcie kwestii zagrożeń i ryzyka stwarzanego przez niebezpieczne produkty sprzedawane w Polsce. Umożliwi sprawniejsze wykorzystanie informacji przekazywanych np. w ramach europejskiego systemu RAPEX. Obecnie wszystkie dane o niebezpiecznych produktach są przekazywane bezpośrednio do UOKiK. Niestety brak bezpośredniego kontaktu między wojewódzkimi inspektoratami IH a Urzędem – znacznie wydłuża czas przekazywania dokumentów a w konsekwencji opóźnia działania zmierzające do eliminowania z rynku produktów niebezpiecznych. Ponadto Prezes UOKiK będzie mógł bezpośrednio zlecać kontrolę wojewódzkim inspektoratom Inspekcji Handlowej – bez pośrednictwa GIIH – a także przygotowywać jej kierunki działań, plany kontroli o zasięgu ogólnopolskim, opracowywać oraz koordynować te działania.

(Źródło: UOKiK/KW)