Nowe przepisy zmierzają do zmniejszenia liczby komórek organizacyjnych przy jednoczesnym zwiększeniu zakresu i sprawności wykonywanych przez nie zadań. Urzędy skarbowe mają się skoncentrować m.in. na kompleksowej obsłudze podatnika przez komórki obsługi bezpośredniej czy prowadzeniu orzecznictwa podatkowego przez komórki postępowań podatkowych. Istotne przy tym będzie zapewnienie odpowiedniej specjalizacji pracowników.
Wprowadzone rozwiązania, usprawniające działania urzędów skarbowych i przygotowujące je do wymogów wynikających z programu e-Podatki, mają doprowadzić nie tylko do bardziej profesjonalnego świadczenia usług podatnikom rozliczającym podatki. Chodzi również o poprawienie systemu poboru podatków oraz upowszechnianie postaw dobrowolnego i uczciwego regulowania zobowiązań podatkowych – powiedział Andrzej Parafianowicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.
Nowe zarządzenie zastąpiło zarządzenie Nr 13 Ministra Finansów z 20 czerwca 2006 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów. Obowiązuje od dnia podpisania z tym, że dotychczasowe regulaminy organizacyjne urzędów skarbowych i izb skarbowych zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych regulaminów organizacyjnych, nie dłużej niż do 31 grudnia 2010 r.

 Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line