Proponowanie tak daleko idących zmian po zaledwie dwóch latach od gruntownej reformy prokuratury jest przedwczesne - napisała Krajowa Rada Sądownictwa w opinii odnoszącej się do przygotowanego w resorcie sprawiedliwości projektu zmian ustawy o prokuraturze.
Rada stwierdziła, że zmiany w sposobie działania prokuratury idą zbyt daleko. Likwidacja prokuratury wojskowej i przyjęcie nowego modelu nadzoru nad pracą prokuratury - wymagają opracowania "kompleksowej, nowej od podstaw ustawy o prokuraturze".
- Doraźne, pospiesznie wprowadzane i w istotny sposób zmieniające dotychczasowe funkcjonowanie prokuratury zmiany nie służą stabilności działania prokuratury, a w konsekwencji mogą negatywnie wpłynąć na jej skuteczność - napisała w swoim sanowisku KRS.
Rada wyraziła także sprzeciw dla planowanego przepisu, na mocy którego rząd miałby przyjmować corocznie dokument dotyczący zasadniczych kierunków polityki karnej. Wyszczególnione miałyby być w nim m.in. bieżące problemy ścigania przestępstw i przepisy prawa, których stosowanie uznaje za szczególnie istotne dla realizacji polityki karnej. Określone przez rząd kierunki nie byłyby wiążące dla PG, ale prokurator generalny odnosiłby się do nich, składając coroczne sprawozdanie z działalności prokuratury. -Tego rodzaju wytyczne władzy wykonawczej stoją w sprzeczności z zasadą niezależności prokuratury, zasadniczo ją ograniczając; w przekonaniu Rady sprzeczne są także z obowiązującą w procedurze karnej zasadą legalizmu nakładającą na organy ścigania jednakowe zaangażowanie w ściganie wszystkich przestępstw - głosi opinia.
Projekt nowelizacji przewidujący m.in. "wprowadzenie demokratycznej kontroli nad działalnością prokuratury" w pierwszej połowie lipca trafił do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

Źródło: KRS