Prezes KRRiT Witold Kołodziejski zwrócił się do prezesa publicznej telewizji o „wprowadzenie stosownych procedur umożliwiających realizację zadań telewizji publicznej, w szczególności  związanych z informowaniem o sprawach istotnych ze społecznego punktów widzenia”. Szef Rady oczekuje od prezesa TVP stosowania zasad wynikających z art. 21 ust. 1oraz ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, w tym w szczególności takich jak bezstronność, rzetelność, pluralizm, obiektywizm , wyważenie, swobodne kształtowanie opinii publicznej.

Wystąpienie przewodniczego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest odpowiedzią na skargę, którą Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała do niego w listopadzie w związku z emisją przez „Wiadomości” TVP szeregu materiałów mających na celu dyskredytację organizacji pozarządowych w oczach opinii publicznej.
Fundacja zwróciła się do KRRiT w sprawie zbadania zgodności materiałów „Wiadomości” na temat organizacji pozarządowych z ustawą o radiofonii i telewizji. Jej przepisy nakładają na telewizję publiczną m.in. obowiązek przygotowania informacji z poszanowaniem zasad bezstronności, wyważenia i niezależności. Materiały „Wiadomości” te zasady jednak naruszały. - Materiały zostały skonstruowane w sposób mający na celu przedstawienie w negatywnym świetle działaczy społecznych oraz stanowią próbę dyskredytacji działalności czołowych polskich organizacji pozarządowych – napisano w skardze.

Głos w tej sprawie zabrało również wiele innych organizacji pozarządowych, które wspólnie przygotowały list protestacyjny. Można w nim przeczytać, że „przedstawiane w mediach publicznych i powielane w serwisach insynuacje, jakoby niektóre organizacje otrzymywały i wydawały pieniądze w sposób nieuczciwy, korzystając z rodzinnych koligacji i towarzyskich powiązań, godzą nie tylko w dobre imię i wizerunek atakowanych organizacji, ale też w cały ruch aktywnych obywateli, którzy angażują się w działalność na rzecz dobra publicznego, pracując zawodowo i wolontarystycznie w organizacjach pozarządowych”. List podpisało 135 przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych, w tym HFPC.
Odpowiedź KRRiT >>