Zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338) przy prowadzeniu ewidencji przy zastosowaniu kas podatnicy są obowiązani przechowywać kopie dokumentów kasowych przez okres 5 lat. Na podstawie § 19 tego rozporządzenia kopie dokumentów sporządzanych przez kasę na nośniku papierowym, potwierdzających dokonanie do dnia 31 grudnia 2011 r. sprzedaży podatnicy są obowiązani przechowywać nie krócej niż przez okres dwóch lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiła ta sprzedaż.
Resort gospodarki, z uwagi, że w grudniu 2011 r. upływa okres obowiązywania przepisu przejściowego (§ 19 ww. rozporządzenia) skracającego z 5-ciu do 2-ch lat czas przechowywania paragonów fiskalnych proponuje wprowadzić jako zasadę 2-letni okres przechowywania kopii dokumentów sporządzonych przez kasy fiskalne na nośniku papierowym, potwierdzającym dokonanie sprzedaży. Skrócenie archiwizacji paragonów fiskalnych uwarunkowane jest przede wszystkim czytelnością kopii paragonów w przeciętnych warunkach przechowywania (tu najwyżej ok. 2 lat). Poza tym problem archiwizacji, w zasadzie dotyczy ona wyłącznie paragonów fiskalnych dokumentujących indywidualną transakcję – dobowe raporty fiskalne pozostają w pamięci kasy i zawsze jest możliwość ponownego ich wydrukowania łącznie z raportem miesięcznym. Dlatego też projekt przewiduje wprowadzenie skróconego okresu przechowywania jako zasady, likwidując przejściowość obowiązywania przepisu. Zmiana ma podtrzymać obecnie istniejące zmniejszone obciążenia administracyjne ponoszone z tego tytułu przez przedsiębiorców.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.mg.gov.pl, stan z dnia 25 marca 2011 r.