Celem zmian jest implementacja dyrektywy Rady 2008/118/WE z 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego oraz zmiana obowiązujących przepisów, które wychodzą naprzeciw potrzebom stosowania prawa w dotyczącego akcyzy.


Jak poinformowano w komunikacie po posiedzeniu rządu, kluczową kwestią regulowaną w projekcie jest wdrożenie teleinformatycznego systemu obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszania poboru akcyzy, który zastąpi obecne, sformalizowane rozwiązania w tym zakresie, oparte na papierowej dokumentacji procedury. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszania poboru akcyzy będzie odbywać się zatem na podstawie elektronicznego administracyjnego dokumentu, tzw. e-AD, a papierowa forma w postaci dokumentu zastępującego e-AD, będzie miała zastosowanie wyjątkowo w przypadkach ewentualnej niedostępności systemu. Zakończenie przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszania poboru akcyzy, będzie następowało na podstawie wprowadzonego do systemu raportu odbioru (w przypadku eksportu-raportu wywozu), chyba że system będzie niedostępny, wówczas raport ten zastąpi jego papierowa wersja.
W związku z implementacją dyrektywy, obecnie występujące podmioty „zarejestrowanego i niezarejestrowanego handlowca”, uprawnione do nabywania wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, zastąpiono „zarejestrowanym odbiorcą”, posiadającym takie same uprawnienia. Uregulowano również nową kategorię podmiotu - „podmiot wysyłający”, uprawnioną do stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku importu wyrobów akcyzowych wysyłanych następnie z zastosowaniem tej procedury z miejsca importu do podmiotów uprawnionych do odbioru tych wyrobów.
Z rządowego komunikatu wynika, że wiele zmian ma na celu ulepszenie obowiązującej regulacji z uwzględnieniem wymogów praktyki. W związku z powyższym wprowadzono przepisy, na podstawie których wyeliminowane zostaną wątpliwości co do opodatkowania akcyzą energii elektrycznej w sytuacjach, gdy energia ta po jej opodatkowaniu stanie się ponownie przedmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu. Ponadto zrezygnowano z instytucji tzw. „wpłat miesięcznych”, stanowiących sposób opodatkowania energii elektrycznej w przypadku podatników rozliczających się z akcyzy od energii elektrycznej za okresy dłuższe niż dwa miesiące.
Nowe przepisy mają zawierać także korzystne rozwiązania dla podmiotów działających w branży motoryzacyjnej. Chodzi zwłaszcza o regulacje dotyczące dokumentacji zapłaty akcyzy od nabytych wewnątrzwspólnotowo samochodów osobowych oraz jej obiegu na podstawie, której będzie dokonywana rejestracji samochodu.