TSUE odpowiedział w tej sprawie na pytanie sądu z Bułgarii, który rozpatrywał sprawę przeciwko prezesowi rady  nadzorczej banku za nakłonienie innych osób do sprzeniewierzenia środków  pieniężnych  należących  do  tego  banku w wysokości około 105 mln euro. 

Postępowanie karne jeszcze trwa

Postępowanie karne jest w toku i nie zostało jeszcze zakończone prawomocnym wyrokiem. Jednak niezależnie od tego postępowania, bułgarska komisja ds. zwalczania  korupcji i  konfiskaty mienia stwierdziła, że podejrzany i członkowie jego rodziny posiadają mienie znacznej wartości, którego pochodzenia nie można ustalić. Komisja ta wszczęła zatem postępowanie przed sądem miejskim w Sofii w celu skonfiskowania nabytego nielegalnie mienia.

Sąd ten zwrócił się do Trybunału z pytaniem, czy prawo Unii stoi na przeszkodzie przepisom państwa członkowskiego, zgodnie z którymi konfiskatę mienia nabytego nielegalnie sąd może zarządzić w postępowaniu, które nie jest uzależnione od stwierdzenia przestępstwa lub od skazania domniemanych sprawców takiego przestępstwa.

Czytaj: NIK: Większości zysków z przestępstw nie udaje się odzyskać>>
 


Decyzja ramowa określa minimalny standard

W ogłoszonym  19 marca br. wyroku Trybunał orzekł, że decyzja ramowa w sprawie konfiskaty mienia ma na celu zobowiązanie państw członkowskich do ustanowienia wspólnych minimalnych zasad konfiskaty narzędzi i korzyści pozostających w związku z przestępstwami, w celu ułatwienia wzajemnego  uznawania  nakazów  sądowych o konfiskacie  wydanych w ramach  postępowań karnych. - Wynika stąd, że decyzja ta nie reguluje konfiskaty narzędzi i korzyści zarządzonej w ramach lub w następstwie postępowania, które nie dotyczy stwierdzenia popełnienia jednego lub kilku przestępstw - stwierdził TSUE.

Czytaj: UE: Nowe prawo ułatwi konfiskowanie mienia pochodzącego z przestępstwa>>
 

Konfiskata karna i cywilna

Trybunał zauważył, że postępowanie w sprawie konfiskaty zawisłe przed sofijskim sądem ma charakter cywilny i że w prawie krajowym współistnieje ono z reżimem konfiskaty prawa karnego. Dotyczy ono wyłącznie mienia, co do którego zarzuca się, że zostało nabyte nielegalnie i jest prowadzone w sposób niezależny od ewentualnego postępowania karnego wszczętego przeciwko domniemanemu sprawcy przestępstw oraz od jego ewentualnego skazania.
W tych okolicznościach  Trybunał  stwierdził,  że orzeczenie,  które sofijski sąd wyda w sprawie w postępowaniu głównym, nie  wpisuje się w ramy  postępowania dotyczącego przestępstw, a zatem nie jest ono objęte zakresem stosowania decyzji ramowej w sprawie konfiskaty mienia.

Konfiskata mienia  możliwa także w postępowaniu cywilnym

Trybunał orzekł, że prawo Unii nie stoi na przeszkodzie przepisom krajowym, zgodnie z którymi konfiskatę mienia nabytego nielegalnie sąd może  zarządzić w postępowaniu, które nie jest uzależnione od stwierdzenia przestępstwa lub od skazania domniemanych sprawców takiego przestępstwa.

Wyrok z 19 marca 2020 r. w sprawie C-234/18